பொது பாதுகாப்பு சம்பவங்கள்

Fax: +94 11 269 1064

மின்னஞ்சல்: incidents@cert.gov.lk

சமூக ஊடகம் தொடர்பான பாதுகாப்பு சம்பவங்கள்

மின்னஞ்சல்: report@cert.gov.lk