இலங்கை கணினி அவசர தயார்நிலை அணி| ஒருங்கிணைப்பு மைய பஃக் பவுண்டி(bug bounty) திட்டமானது பஃக் ஜீரோ(bug zero) தளத்தினால் கையாளப்படுகின்றது. பஃக் பவுண்டி திட்டத்தைப் பற்றிய மேலதிக தகவலுக்கு bug zero (https://bugzero.io/) தளத்தினைப் பார்வையிடவும்.


இனிய நெறிமுறை ஹேக்கிங்!