இந்த அறிக்கை முந்தைய ஆண்டுகளில் இலங்கை கணினி அவசர தயார் நிலை அணி | ஒருங்கிணைப்பு மையத்தினால் சேகரிக்கப்பட்ட இணைய பாதுகாப்பு தொடர்பான தரவுகளின் பகுப்பாய்வை முன்வைக்கின்றது.

blog
  Mon Dec 31 2012

Annual Activity Report 2012

The Annual Activity Report of Sri lanka CERT for 2012.  

Download 

Read More
  Sat Dec 31 2011

Annual Activity Report 2011

The Annual Activity Report of Sri lanka CERT for 2011. 

Download 

Read More
blog