இந்த அறிக்கை முந்தைய ஆண்டுகளில் இலங்கை கணினி அவசர தயார் நிலை அணி | ஒருங்கிணைப்பு மையத்தினால் சேகரிக்கப்பட்ட இணைய பாதுகாப்பு தொடர்பான தரவுகளின் பகுப்பாய்வை முன்வைக்கின்றது.

blog
  Sat Dec 31 2016

Annual Activity Report 2016

The Annual Activity Report of Sri lanka CERT for 2016. 

Download 

Read More
  Thu Dec 31 2015

Annual Activity Report 2015

 The Annual Activity Report of Sri lanka CERT for 2015.      

Download 

Read More
blog
blog
  Wed Dec 31 2014

Annual Activity Report 2014

 The Annual Activity Report of Sri lanka CERT for 2014.    

Download 

Read More
  Tue Dec 31 2013

Annual Activity Report 2013

The Annual Activity Report of Sri lanka CERT for 2013.    

Download 

Read More
blog