இலங்கை CERT | CC இன் ஆராய்ச்சி மற்றும் கொள்கை மேம்பாட்டு பிரிவு பின்வரும் நோக்கத்துடன் நிறுவப்பட்டுள்ளது;
 1. தேசத்திற்கான தகவல் பாதுகாப்பு மற்றும் இணைய பாதுகாப்பு தொடர்பான உத்திகளை மற்றும் கொள்கைகளை உருவாக்குதல்
 2. தகவல் மற்றும் இணைய பாதுகாப்பு தொடர்பான பல்வேறு களங்களில் தேசிய அளவிலான கணக்கெடுப்புகளை நடாத்துதல்
 3. இணைய அச்சுறுத்தல்கள் குறித்து ஆராய்ச்சி நடத்துதல் மற்றும் சாத்தியமான அச்சுறுத்தல்கள் குறித்த விழிப்பூட்டல்களை வழங்குதல்
 4. தகவல் பாதுகாப்பு மற்றும் இணைய பாதுகாப்பு தொடர்பான சிறப்பு திட்டங்களின் ஒருங்கிணைப்பு.
இலங்கை CERT|CC இன் ஆராய்ச்சி மற்றும் கொள்கை மேம்பாட்டுப் பிரிவால் மேற்கொள்ளப்பட்ட சில தேசிய அளவிலான திட்டங்களில் உள்டங்குபவை;
 • மாநில மற்றும் தனியார் துறைகளின் முக்கிய பங்குதாரர்களின் ஈடுபாட்டுடன் இலங்கையின் முதல் தேசிய தகவல் மற்றும் இணைய பாதுகாப்பு மூலோபாயத்தின் முன்னேற்றம்
 • அரசு நிறுவனங்களுக்கான பாதுகாப்புக் கொள்கைகளை உருவாக்குதல்.
 • இலங்கையில் தகவல் மற்றும் இணைய பாதுகாப்பு நிலப்பரப்பை மதிப்பிடுவதற்கு நாடு தழுவிய ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன
 • இலங்கையின் இணையவெளியினை பாதிக்கும் அபாயங்கள் மற்றும் அச்சுறுத்தல்களை அடையாளம் கண்டு சந்தாதாரர்களுக்கு எச்சரிக்கைகளை வெளியிடுதல்.
 • தகவல் பாதுகாப்பு மற்றும் இணைய பாதுகாப்பு குறித்த தேசிய மற்றும் சர்வதேச கணக்கெடுப்புகளை நடத்துவதற்கு தேவையான தகவல்களை வழங்கும் மைய புள்ளியாக சேவையாற்றுதல்.
எதிர்வரும் ஆண்டுகளில் இலங்கை CERT|CC மேற்கொள்ளவிருக்கும் சில எதிர்கால திட்டங்களாவன;
 • முக்கிய பங்குதாரர்களின் ஈடுபாட்டுடன் தேசிய தகவல் மற்றும் இணையவெளி பாதுகாப்பு மூலோபாயத்தை செயற்படுத்துதல்.
 • இணைய பாதுகாப்பு நிபுணர்களின் வழங்கல் மற்றும் தேவைக்கு இடையிலான இடைவெளிகளை நிவர்த்தி செய்வதன் மூலம் கொள்கைகள் மற்றும் உத்திகளை உருவாக்குவதற்காக இலங்கையில் தகவல் மற்றும் இணைய பாதுகாப்பு நிபுணர்களின் வழங்கல் மற்றும் தேவையை மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு ஆய்வு.
 • தேசத்திற்கு அத்தியாவசிய மற்றும் முக்கியமான சேவைகளை வழங்கும் அமைப்புகளின் தயார்நிலையை மதிப்பிடுவதற்கும், அவற்றின் தகவல் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சாத்தியமான இணைய பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்ளும் திறன் உள்ளதா என்பதை நிறுவுவதற்குமான ஒரு ஆய்வு.
 • இணைய பாதுகாப்பு குறித்து பொதுத்துறை அதிகாரிகளின் விழிப்புணர்வு மற்றும் உணர்வின் அளவை தீர்மானிப்பதற்கான ஒரு ஆராய்ச்சி திட்டம் மற்றும் தகவல் பாதுகாப்பு மற்றும் இணைய பாதுகாப்பு குறித்த பொது அதிகாரிகளின் விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பதற்கான உத்திகளை வகுத்தல்.
 • இணையவெளி பாதுகாப்பு குறித்து இலங்கை குடிமக்களின் உணர்வுகள் மற்றும் மதிப்புகளை மதிப்பிடுவதற்கும் இக் கணிப்புகளின் அடிப்படையில் விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பதற்கான உத்திகளை உருவாக்குவதற்கான ஒரு தேசிய ஆய்வு.
 • குடிமக்களிடமிருந்து இணைய பாதுகாப்பு தொடர்பான விசாரணைகளுக்கு திறம்பட பதிலளிக்க செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) கொள்கைகளின் அடிப்படையில் ஒரு சட்போட்டை உருவாக்குதல்.