இலங்கையின் தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தினால்(ICTA) இலங்கையின் தேசிய கணினி அவசர தயார் நிலை அணியாக 2006 இல் இலங்கை இலங்கை கணினி அவசர தயார் நிலை அணி| ஒருங்கிணைப்பு மையமாக நிறுவப்பட்டது. இலங்கையின் தகவல் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பின் விரைவான வளர்ச்சி காரணமாக இணைய பாதுகாப்பு சம்பவங்களின் அதிகரிப்புக்கு தீர்வு காண்பதே CERT ஐ நிறுவுவதற்கான முக்கிய காரணமாகும். இது ஒரு தனியார் லிமிடெட் பொறுப்பு நிறுவனமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மற்றும் இலங்கை கணினி அவசர தயார் நிலை அணி தற்போது தொழில்நுட்பம் அமைச்சின் கீழ் சேவை செய்து வருகின்கிறது.

இலங்கை CERT | CC யானது தாக்குதல்களுக்கு எதிர்வினையாற்றுவதன் மூலமும், சாத்தியமான தாக்குதல்களுக்கு எதிராக பாதுகாப்புக்களை விரைவாக வலுப்படுத்துவதன் மூலமும் இலங்கையின் தொகுதியைப் பாதுகாக்கும் பணியுடன் இலங்கை CERT கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தூரநோக்கு

“இலங்கையின் முதன்மை மற்றும் நம்பகமான அமைப்பாக விளங்குவதுடன், தகவல் அமைப்புகளுக்கான செயலூக்க தடுப்பு மற்றும் செயல்திறனுள்ள நடவடிக்கை மூலம் அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் பாதிப்புக்கள் குறித்த நம்பகமான ஆலோசனையின் ஆதாரமாக விளங்குதல்.”

பணிக்கூற்று

இலங்கையில் தகவல் பாதுகாப்பிற்கான ஒற்றை மற்றும் மிகவும் நம்பகமான தொடர்பு புள்ளியாக இருக்க வேண்டும்.

சாத்தியமான அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் பாதிப்புகள் குறித்த புதுப்பித்த தகவல்களை வழங்குவதன் மூலமும், கணினி அவசரகால பதிலளிப்பினை கையாளுகின்ற சேவைகளை மேற்கொள்வதன் மூலமும் பொது மற்றும் தனியார் துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் பொது மக்களில் தகவல் தொழில்நுட்ப பயனர்களைப் பாதுகாத்தல்.

நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து தகவல் தொழில்நுட்ப பாதுகாப்பு தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கும் மிகவும் அதிகாரப்பூர்வமான தேசிய ஆதாரமாக செயல்படுதல்.

தகவல் பாதுகாப்பு தொடர்பான அறிவை பகிர்ந்து கொள்ள உலகெங்கிலும் உள்ள பிற CERTகள் மற்றும் CSIRTகள் உடன் இணைந்து செயற்படல்.